Home

Spinaalipuudutus epiduraalipuudutus

Spinaali ja epiduraalipuudutus FIN - YouTub

11 11 3. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimukseen valikoitiin kaikki OYS:n synnytysosastolla alateitse synnyttäneet, joilla käytettiin kivunlievitykseen spinaalipuudutusta. Tietoja kerättiin keväällä 2018 helmikuusta toukokuuhun. Tutkimukseen saatiin 105 synnyttäjää. Kolmea synnyttäjää ei voitu sisällyttää tutkimukseen, koska heistä ei ollut riittäviä henkilötietoja rekisterissä. Tiedot potilaista kerättiin Antti-, ESKO- ja Ipana-tietojärjestelmien asiakirjamerkinnöistä. Edellä mainituista tietojärjestelmistä kerätyt tiedot on esitetty taulukossa 1. Kätilöille pidettiin infotilaisuus tutkimuksessa tarkkailtavista asioista heidän viikkokokouksessaan. Infotilaisuudessa kerrottiin tutkimuksen taustat, tarkkailtavat parametrit ja kehotettiin panostamaan kipuun liittyviin kirjauksiin. Spinaalipuudutus valikoituu kivunlievitykseksi, erityisesti monisynnyttäjillä, joilla kohdunsuu on auennut vähintään 5 cm ja synnytyksen oletetaan etenevän nopeasti. Kätilö keskustelee synnyttäjän kanssa kivunlivistysvaihtoehdoista ja pyytää anestesialääkäriltä spinaalipuudutusta. Anestesialääkäri viimekädessä valitsee käytettävän kivunlievitysmenetelmän. Spinaalipuudutukset suoritettiin aseptisella tekniikalla Quincketyyppistä G27-neulaa käyttäen neulaa käyttäen. Pisto suoritettiin lantionikamien 3 ja 4 välistä. Puudutteessa käytettiin 0,5 ml 5 µg/ml sufentaniilia, 0,5 ml 5mg/ml bupivakaiinia ja 1,0 ml 0,9% natriumkloridia. Puudutuksen jälkeen synnyttäjän verenpainetta tarkkailttiin mahdollisen hypotonian vuoksi. Tutkimuksen aikana ei siis poikettu OYS:n synnytysosaston normaalista spinaalipuudutuskäytännöstä. Kerätyt tiedot analysoitiin IBM:n SPSS versio 23,0 Windowsille (IBM, Chicago, IL, USA) käyttäen. Spinaalipuudutuksen kestoksi laskettiin aika puudutuksesta aikaan, jolloin synnyttäjä pyysi lisäkivunlievitystä. Mikäli merkintää lisäkivunlievityksen pyynnöstä ei löytynyt potilasasiakirjoista, laskettiin spinaalipuudutuksen kestoksi aika puudutuksesta aikaan, jolloin synnyttäjä sai lisäkivunlievitystä. Tutkielmalle myönnettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) tutkimus- ja rekisteritutkimusluvat. Koska kyseessä ei ole interventiotutkimus, ei tutkielmalle tarvittu eettisen toimikunnan hyväksyntää. Tutkimusasetelmassa ei ole eettistä ongelmaa. Lisäksi kopio tutkielman rekisteriselosteesta toimitettiin tietosuojavaltuutetun toimistoon, koska tutkimustietojen keräämiseen ei hankittu tutkittavien suostumusta.16 16 5. POHDINTA Tutkimuksen tavoitteena oli saada objektiivista dataa OYS:n synnytysosastolla suoritettujen spinaalipuudutusten kestosta, selvittää kivunlievityksen vasteen raportoinnin kattavuutta ja arvioida kirjallisuuskatsauksella spinaalipuudutuksessa käytettyjen lääkeaineiden ajantasaisuutta. Tässä tutkimuksessa spinaalipuudutuksen keskimääräiseksi kestoksi saatiin 110,77 (65 185) minuuttia. Tulos on hieman tutkimushypoteesina ollutta minuutin analgesiaa pidempi. DeBalli ym. (2003) arvioivat kattavassa kirjallisuuskatsauksessaan, että spinaalipuudutuksella saavutetaan 1,5-2 tunnin mittainen analgesia, mikä vastaa tämän tutkimuksen tulosta. Kohdunsuun dilaatio spinaalipuudutushetkellä oli tutkimuksessamme 6,84 cm (± 1,5, vaihteluväli 4-10) tarkoittaen, että tutkittavien synnytykset olivat edenneet suhteellisen pitkälle ennen puudutusta. Pitkälle edenneessä synnytyksessä (kohdunsuu 7-10 cm vs. 3-5 cm) spinaalipuudutuksen vaikutus on merkittävästi (p<0,01) lyhyempi (120 min ± 26 vs. 163 ± 57) verrattuna aikaisemmassa vaiheessa synnytystä suoritettuun puudutukseen (Viscomi ym. 1997). Edellä mainitussa tutkimuksessa puudutukseen käytettiin 10 µg sufentaniilia ja 2,5 mg bupivakaiinia. Sufentaniilin D50-arvoksi on arvioitu 2,6 µg ja sen suositeltu annostus synnytysspinaalipuudutuksessa on 2,5 5,0 µg (Nelson ym. 2002, Rathmell ym. 2005). Näiden tulosten puolesta puhuu, että tutkimuksessamme saavutettiin vain hieman lyhyempi analgesia 4 kertaa pienemmällä opiaattiannoksella. Pienemmän annoksen etuna on opiaateille tyypillisen kutinan ja sikiön bradykardian vähäisempi ilmaantuvuus (Rathmell ym. 2005). Tutkimuksessamme kutinaa ilmeni vain kolmella (2,9 %) synnyttäjällä verrattuna esimerkiksi Erikksonin ym. (2003) tutkimuksen 85 prosenttiin (n=35). Klonidiinilla, dexmedetomidiinilla ja morfiinilla on puudutteeseen ja fentanyyliin lisättynä todettu saavutettavan pidempi analgeettinen vaikutus kuin tässä tutkimuksessa. Morfiinin käyttäminen spinaalipuudutuksen adjuvanttina vaatisi kuitenkin pidennetyn jälkiseurannan järjestämistä synnyttäjille viivästyneen hengityslaman mahdollisuuden vuoksi, eikä siksi ole varteenotettava vaihtoehto OYS:ssa. Sen sijaan alfa-2-reseptorin agonistit klonidiinin ja dexmedetomidiini ovat molemmat lupaavia adjuvantteja spinaalipuudutuksessa. Erityisesti Epiduraalipuudutus poistaa supistuskivut lähes täysin. Vaikutus lakkaa yleensä muutamassa tunnissa, sitä mukaa kun • Spinaalipuudutus on selkäpuudutus, joka annetaan kertapistoksena ruiskeella 18 18 kivunlievitykseen oli raportoitu. Tosin juuri synnyttänyt äiti, jolla on lapsi sylissään, ei todennäköisesti ole kykenevä arvioimaan saamaansa kivunlievitystä täysin objektiivisesti. OYS:n synnytysosastolla spinaalipuudutukseen käytetyt lääkeaineet ja niiden annostus vaikuttavat kirjallisuuskatsauksen ja tutkimustulosten valossa tehokkailta ja turvallisilta. Synnytyskivun arviointia ja raportointia voitaisiin parantaa yhtenäisellä ohjeistuksella, jotta tulevaisuudessa kivunlievityksen tehon arviointi olisi helpompaa ja luotettavampaa.

Epiduraalipuudutus Leikkaukseen

 1. Käännös sanalle spinaalipuudutus suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä spinaalipuudutus (englanniksi). spinal anesthesia (s: medicine)
 2. Epiduraalipuudutus. Puudutuksen laittaa anestesialääkäri. Sen edellytyksenä on, että äidin ja sikiön vointia voidaan seurata luotettavasti
 3. (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP
 4. un pitää odottaa, kunnes jälkeen antikoagulanttiterapiaa uudelleen johtaa
 5. · Spinaalipuudutus (selkäydinpuudutus). · Epiduraalipuudutus, jossa puudutusaine ruiskutetaan Spinaalipuudutus on kertapuudutus ja sen kesto on rajallinen ja selvästi epiduraalipuudutusta..
 6. Epiduraalipuudutus. Spinaalipuudutus (selkäydinpuudutus). Vaikutus synnytyksen kulkuun. Epiduraalipuudutus saattaa vähentää tarvetta ponnistaa ja pidentää ponnistusvaiheen kestoa jonkin..
 7. Spinaalipuudutus eli intratekaalinen analgesia (ITA) on uusin puudutusmenetelmä syn-nytyskivun hoidossa ja se on yleistynyt vuosikymmenien kuluessa. Yhdistetty spinaali- ja epiduraalipuudutus

Esimerkki lauseet "epiduraalipuudutus", käännösmuisti

11. Epiduraalipuudutus, ensi- ja uudelleen-synnyttäjät 1997−2017, % (pois lukien keisarileikkaukset) 25.10.2018 11 Lähde: THL/ Syntyneiden lasten rekisteri ..jolla on angina pectoris tai aiempi sydäninfarkti, epiduraalipuudutus on usein suositeltava, sillä Vaihtoehtoisesti spinaalipuudutus voidaan tehdä käyttämällä subaraknoidaalista katetria, jonka.. Synnytysanalgesian vaikutukset vastasyntyneeseen Eeva Nikkola Lähes kaikki synnytyskivun hoidossa käytettävät lääkkeet voivat kulkeutua jossain määrin istukan läpi. Silti sikiön tai vastasyntyneen merkittävä Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 10.8.2012 Dexdor 100 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Orion

Check translations in other languages:

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN HYVINKÄÄLLE SYNNYTYSSAIRAALAN VALINTA HUS:ssa synnytyksiä hoidetaan Hyvinkään sairaalan lisäksi Jorvissa, Kätilöopistolla, Naistenklinikalla, Lohjalla ja Porvoossa. HUS:n synnyttäjä Kätilöt: Keisarileikkaus tai epiduraalipuudutus usein turha. Olet lukenut maksutonta artikkelia. Haluaisitko lukea lisää Epiduraalipuudutus ja spinaalipunktio samanaikaisesti suuriannoksisen daltepariinihoidon kanssa (suuria Jos potilaalle tehdään epiduraali- tai spinaalipuudutus tai spinaalipunktio, hänellä on riski.. Spinaali ja epiduraalipuudutus FIN. HUSvideot. Đăng ký

epiduraalipuudutus - määritelmä - suom

Epiduraalipuudutus keisarinleikkauksella tarjoaa lähes täydellisen rentoutumisen vatsan, sillä seurauksella, että kaikki tarvittavat toimet, jotka liittyvät uuttamalla sikiön kirurgisen toimenpiteen.. Intratekaalianalgesia obstetriikassa Eija Junttila, Pirjo Ranta, Timo Salomäki ja Kai Karlqvist Kertapistostekniikalla annettava intratekaalianalgesia alkaa olla jo rutiinia synnytyskivun hoidossa. Se · spinaalipuudutus (9): C. Tutkimustuloksissa on ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi episiotomia ja epiduraalipuudutus osoittautuivat molemmat sekä repeämiltä suojaaviksi että ehkäiseviksi tekijöiksi SYNNYTYSKIVUN LÄÄKKEELLINEN LIEVITYS Anestesialääkärin opas synnyttäjä"e Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa synnytyskivun lääkkeellisistä hoitokeinoista. Lisätietoja omassa synnytyssairaalassasi käytössä Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."

epiduraalipuudutus - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

epiduraalipuudutus Terve

Термины предметов: synnytys, puudutus, kätilöt, oppimateriaali, itseopiskelu, Synnytys, puudutusmenetelmä, epiduraalipuudutus, spinaalipuudutus, kombinoitu.. Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Anestesiakurssi Naantali 19.3.2015 Vesa Kontinen, dosentti, oyl HYKS, ATeK, Jorvin sairaala, Leikkausyksikkö Sertürner 1806 morfiini diasetylmorfiini Hätäsektio Petri Volmanen LL anestesiaerikoislääkäri Lapin keskussairaala Esimerkkitapaus Kaivola, Lehtonen SLL2002; 57:76- Mikä on hätäsektio? lukuisia termejä käytetty kuvaamaan sektiota, joka ei ole

SPINAALIPUUDUTUS Spinaalipuudutus on uusin puudutusmenetelmä synnytyskivun Epiduraalipuudutus saattaa vähentää tarvetta ponnistaa ja pidentää ponnistusvaiheen kestoa jonkin.. Epiduraalipuudutus onneks auttoi eilen päivällä ni jakso loppuun asti rutistaa. Vittu mikä fiilis!!!! [signature]Terminator, yks paska leffa mitä olen juuri tekemässä. Menee vielä pari viikkoa

Synnyttäneiden ajatuksia synnytyskivusta ja kivunlievityksestä Hanna Pirttilä Jenni Soininen Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Epiduraalipuudutus laitetaan tavallisimmin synnytyksen ollessa varmasti käynnissä ja supistukset ovat säännöllisiä. Spinaalipuudutus on verrattavissa menetelmänä epiduraalipuudutukseen 7 7 analyysissä todettiin, että µg morfiinia lisättynä bupivakaiinin ja sufentaniilin tai fentanyylin yhdistelmään lisää spinaalipuudutuksen kestoa keskimäärin 60,6 minuutilla, joskaan muutos ei ollut tilastollisesti merkittävä (p=0,096) (Al-Kazwini ym. 2016). Verrokkiryhmänä meta-analyysin tutkimuksissa toimi spinaalipuudutus bupivakaiinilla yhdistettynä fentanyyliin tai sufentaniiliin. Tulosten yhdistämistä meta-analyysiä varten hankaloitti suuri heterogeenisyys tutkimusten välillä, joten lopullista johtopäätöstä morfiinin hyödyllisyydestä alatiesynnytyksessä ei voida vielä vetää, ja jatkotutkimukset aiheesta ovat tarpeen. Vaikka morfiinilla voisi potentiaalisesti pidentää spinaalipuudutuksen vaikutusta, ei sen käyttö alatiesynnytyksessä ole yleistä. Esimerkiksi Ruotsissa synnytysanalgesiasta vastaavilla lääkäreillä teetetyssä kyselyssä, johon osallistui 32 Ruotsin 47 synnytyssairaalasta, yksikään ei käyttänyt morfiinia (Hein ym. 2017). Päällimmäinen syy morfiinin välttämiselle oli kyselyyn vastanneiden mukaan sen aiheuttaman viivästyneen hengityslaman mahdollisuus. Morfiini voi aiheuttaa hengityslaman vielä tuntia annostelun jälkeen. Pidentyneen hengityslaman riskiin varautuminen vaatisi jatkuvaa seurantaa pulssioksimetrialla, mikä tarkoittaisi pidennettyä jälkiseurantaa synnytysosastolla (D Angelo, 2010) Puudutteet Yleisessä käytössä spinaalipuudutuksissa on kolme amidipuudutetta: levobupivakaiini, ropivakaiini ja bupivakaiini. Kaikki ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan hyvin samankaltaisia. Bupivakaiini on raseeminen seos, kun taas levobupivakaiin ja ropivakaiini ovat molemmat puhtaita S-enantiomeereja. Kaksi jälkimmäistä on kehitetty vähentämään bupivakaiinin kardiotoksisia vaikutuksia. Alatiesynnytyksissä käytetään kuitenkin niin pieniä puuduteannoksia, että tällä ominaisuudella ei ole merkitystä. Puudutteiden vaikutus perustuu jänniteherkkien natriumkanavien salpaukseen hermosoluissa. Natriumkanavien salpauksesta seuraa solukalvon hyperpolarisaatio, joka nostaa hermosolun ärsytyskynnystä. Kun riittävän suuri määrä natriumkanavia on salvattu, estyy hermoimpulssien eteneminen kokonaan. 1 Tervetuloa synnyttämään! Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampereen yliopistollinen sairaala Naistentautien ja synnytysten vastuualue Hyvät vanhemmat! 2 Tässä vihkosessa saatte tietoa synnytykseen liittyvistä

Isä Synnytyksessä Näin valmistaudut ennalta Synnytyksen pohtiminen ja jännittäminen ennakkoon on sallittua myös miehelle synnytyspelko ei ole vain äidin asia. Tulevassa synnytyksessä voivat askarruttaa Spinaalisia tekniikoita ovat epiduraalipuudutus ja intratekaalinen puudutus eli spinaalipuudutus. Epiduraalipuudutuksessa anestesiologi asettaa epiduraalitilaan L3-4- tai L2-3-tasolle katetrin, jonka..

Lannepiston jälkeinen päänsärky ja epiduraalinen veripaikka

Itselläni on yksi Bromo-kokemus takana ja pidin kovasti. Eihän siitä mtään tule, jos odottaa sen olevan samanlaista kuin LSD (tai vielä pahempaa, luulee sen oikeasti.. Epiduraalipuudutus tai Spinaalipuudutus laitetaan aina siihen tiettyyn kohtaan selässä. Lanneselkään/Selkänestetilaan. Eli tietty sen alueen voi kiertää, mutta tietääkö noi tatskailijat sitten.. Halutessasi voidaan käyttää erilaisia synnytyskipuja lievittäviä lääkkeitä (epiduraalipuudutus). Tarvittaessa tarjoamme nopeaa ja ammattitaitoista lääkärinapua Sinulle ja lapselle

Spinaalipuudutus eli selkäydinpuudutus vaikuttaa nopeammin ja lyhyemmän aikaa kuin epiduraalipuudutus; sen kesto on noin 90 minuuttia ja sen vaikutus alkaa parissa minuutissa Epiduraalipuudutus - Epiduraali on lääke joka lievittää tehokkaasti kipua. Ensisynnyttäjistä valitsee suurinosa epiduraalipuudutuksen. Spinaalipuudutus - Nopeasti tehoava puudutus Decline the Finnish noun epiduraalipuudutus in all forms and with usage examples. Epiduraalipuudutus inflection has never been easier

Epiduraalipuudutus. Intra- ja postoperatiivinen thorakaalinen epiduraali. Sentraaliset puudutukset. Spinaalipuudutus. • tehokas • nopea • minimaaliset vaikutukset Postoperatiivisen epiduraalisen kivunhoidon tehokkuus ja komplikaatiot käyttäen jatkuvana infuusiona pelkkää ropivakaiinia 0,8 mg/ml, ropivakaiinia 0,8 mg/ml + fentanyylia 5 mikrog/ml ja ropivakaiinia Selkä- eli spinaalipuudutus. Epiduraalipuudutus laitetaan potilaan hereillä ollessa rinta- tai lannerangan alueelle tarkoitukseen suuunnitellulla neulan ja ruiskun yhdistelmällä Узнать причину. Закрыть. Spinaali ja epiduraalipuudutus FIN Kainuun sosiaali- ja 28.11.2016 terveydenhuollon kuntayhtymä Naistentaudit ja synnytys USKALLANKO SYNNYTTÄÄ Kainuun keskussairaalan synnytysosasto Pelkopoliklinikka Raskaus ja synnytys on yksi elämää perinpohjaisesti

Spinaalipuudutus, free PDF downloa

 1. Anestesia ja leikkauksenjälkeinen kivunhoito www.eksote.fi Olet tulossa leikkaukseen/toimenpiteeseen. Haluamme kertoa lyhyesti anestesiaan ja kivunhoitoon liittyvistä asioista. Kaikille potilaille asennetaan
 2. Näin epiduraalipuudutus toimii. Related videos. 0:33. cosmetic & personal careSpaMassage serviceKoulutettu Hieroja Zack ArianVideosNäin epiduraalipuudutus toimii
 3. , siihen liittyy useam

Video: Spinaalipuudutus synnytysanalgesiana oulun

Spinaalipuudutus. Etenkin uudelleen synnyttäjille spinaalipuudutus on useimmiten sopivampi vaihtoehto kuin epiduraalipuudutus, koska spinaalipuudutuksen vaikutus alkaa nopeammin Merja Kokki Erikoislääkäri, dosentti KYS, Anestesia- ja leikkaustoiminta merja.kokki[a]kuh.fi Hannu Kokki Erikoislääkäri, professori Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto hannu.kokki[a]uef.fi

Spinaalipuudutus synnytyskivun hoidossa Hanna Viitanen

Selästä oli otettu lihasta, josta tehtiin pohjetta ja lonkkaluusta otettiin pätkä luuta. Kivut olivat kauheat, piikit eivät enää auttaneet ja täytyi tehdä epiduraalipuudutus jalkaan kudokset puudutetaan pienellä neulalla. vävnader bedövas med ett litet stick. spinaalipuudutus. spinalbedövning. epiduraalipuudutus. epiduralbedövning. jättää paikalleen VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina 81. spinaalipuudutus, lumbaalipuudutus spinaali < spin-a , selkäranka + la suff. -al Saksankielisessä käytännössä epiduraalipuudutus sisältää kolme alakäsitettä: matala sakraalipuudutus, korkea.. 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Synnytyksen käynnistäminen Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Synnytys on täysiaikainen, jos se käynnistyy raskausviikoilla 37 42. Vasta kun laskettu aika on ylittynyt 14 vrk eli raskausviikkoja LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on Epiduraalipuudutus synnyttäjälle. Spinaalipuudutus synnyttäjälle. Spinaalipuudutuksen vaikutus on nopeampi ja lyhytkestoisempi kuin epiduraalipuudutuksen, mutta se puuduttaa nopeasti myös.. SYNNYTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT PUUDUTUKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET SYNNYTYKSEN KULKUUN Tamara Lundberg Riikka Pausola Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

VALMISTAUTUMINEN LEIKKAUKSEEN

Spinaalipuudutus/epiduraalipuudutus/lumbaalipunktio: Ensimmäisen Pradaxa-annoksen annon tulee tapahtua aikaisintaan 2 tuntia katetrin poiston jälkeen Lääkeannostelijan käyttö. Puudutukset kivun hoidossa. Spinaalipuudutus. Epiduraalipuudutus. Paikallinen puuduteaineinfuusio. Pintapuudutus

Video: Videos about spinaalipuudutus on Vime

How To Pronounce spinaalipuudutus: spinaalipuudutus pronunciatio

 1. Spinaalipuudutus / Kristiina Kuusniemi Epiduraalipuudutus / Johannes Förster 14.00. Perifeeriset blokit / Pekka Tarkkila Kahvi luentojen ohella
 2. Help Advanced Feedback Android iPhone/iPad API Blog Privacy. Copyright © 2020 Datamuse
 3. en puudutteeseen vähentää puudutteen tarvetta. Sama ilmiö huomattiin muillakin tutkituilla puudutteilla, ja puudutteiden voimakkuussuhteet toisiinsa olivat vastaavat kuin Ngan Keella ym. Molemmissa tutkimuksissa kuitenkin todetaan, että tuloksia ei voi suoraan soveltaa kliiniseen lääkeannosteluun, koska osa D90- ja D95-arvoista on saatu ekstrapoloimalla. Bupivakaiini vaikuttaa kuitenkin selvästi potenteimmalta puudutteelta alatiesynnytyksissä, mutta riski synnyttäjän motoriselle blokille saattaa olla suurentunut sitä käytettäessä (Ngan Kee ym. 2017) Adrenaliini Perinteinen puudutuksissa käytetty adjuvantti on adrenaliini. Sen vaikutus perustuu paikalliseen vasokonstriktioon, joka estää puuduteaineen poistumista veriteitse puudutettavalta alueelta johtaen pitkittyneeseen vaikutukseen. Intratekaalisesti annosteltuna adrenaliini pitkittää puuduteaineen vaikutusta, mutta se ei ole hyödyllinen adjuvantti opiaatin kanssa, koska pahoinvointi, oksentelu ja motorinen blokki lisääntyvät (Rathmell ym 2005, DeBalli ym. 2003) Klonidiini ja dexmedetomidiini Alfa-2-reseptorin agonisteja klonidiinia ja dexmedetomidiinia on käytetty adjuvanttina sekä spinaalisissa että epiduraalisissa puudutteissa. Ne estävät hermoimpulssien etenemistä selkäytimen takajuuren hitaissa C-säikeissä. Kolmekymmentä mikrogrammaa klonidiinia lisättynä bupivakaiinin ja fentanyylin yhdistelmään pidensi analgesiaa merkittävästi (123 ± 21
 4. SYNNYTYSPELKO Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS Pelko on eräs ihmisen perustunteista, liittyy ihmisen puolustusmekanismeihin Synnytyspelosta kärsii Suomessa

 1. Lasten kivunhoidolliset puudutukset anestesialääkäri Miia Kokkonen Tays 27.9.2018 Sisältö lasten erityispiirteitä sentraaliset puudutukset yläraajan puudutukset alaraajan puudutukset vartalon puudutukset
 2. Epiduraali- ja spinaalipuudutus. Paracervikaalipuudutus eli kohdunkaulanpuudutus. Pudendaalipuudutus eli häpyhermonpuudutus
 3. Spinaalipuudutus. 52. Epiduraalipuudutus assosioitui repeämään tässä tutkimuksessa. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu yleisesti paikallisanestesian tai epiduraalipuudutuksen yhteys..
 4. Erikoisia päikitapauksia Oper.päivät 2014 Tuija Tallila Anest.oyl Päiki/Satakunnan keskussairaala, Pori tt Päiki-tapaus Nuoren naisen väsymysoireyhtymä-naltrexonihoito ja kipulääkitys gynekologisen operaation
 5. Epiduraalipuudutusblogit. Lue blogipostauksia aiheesta epiduraalipuudutus. Blogit.fi on suuri suomalainen blogilista

Definitions of epiduraalipuudutus - OneLook Dictionary Searc

spinaalipuudutus vaikuttaa nopeam-min spinaalikanavan • epiduraalipuudutus auttaa hitaammin, mutta vaikutus kestää kau-emmin • spinaalipuudutus auttaa nopeammin, mutta vaikutus kestää.. 6 6 synnyttäjälle saatetaan suorittaa spinaalipuudutus, mikäli epiduraalipuudutus ei tarjoa ponnistusvaiheessa riittävää kivunlievitystä Spinaalipuudutuksessa käytettävät lääkeaineet ja adjuvantit Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) synnytysosastolla käytetään sufentaniilin ja bubivakaiinin yhdistelmää. Synnytysosaston anestesiaohjeen mukaan annostelu on 0,5-1,0 ml 5 µg/ml sufentaniilia, 0,5 ml 5mg/ml bupivakaiinia ja 1,0 ml 0,9 % natriumkloridia (Puhto & Vuotikka 2017). Tällä opiaatin ja puudutteen yhdistelmällä saavutetaan additiivinen vaikutus (DeBalli & Breen 2003) kivunlievitykseen. Spinaalipuudutuksessa on käytettävä säilöntäaineettomia lääkeaineita, jotta vältytään niiden neurotoksisilta haitoilta Opiaatit Spinaalipuudutuksessa yleisesti käytössä olevat ja eniten tutkitut opiaatit ovat fentanyyli ja sufentaniili. Lisäksi tutkimusta on tehty petidiinillä, morfiinilla ja diamorfiinilla eli heroiinilla. Fentanyyli ja sufentaniili ovat molemmat lipofiilisiä opiaatteja. Tämän takia ne leviävät nopeasti selkäydinkanavassa, ja niiden vaikutus alkaa minuutissa kestäen 2 5 tuntia (Rathmell ym. 2005). Ekvipotenteilla annoksilla vertailtuna sufentaniili tuottaa pidemmän analgesian kuin fentanyyli samanlaisella sivuvaikutusprofiililla (Nelson ym. 2002). Suositeltu annos alatiesynnytyksessä intratekaalisesti annosteltuna sufentaniilille on 2,5-5,0 µg ja fentanyylille µg (Rathmell ym. 2005, Jaakola & Alahuhta 2014a). Suuremmilla annoksilla sikiön bradykardian ja äidin jalkojen motorisen blokin esiintyminen yleistyvät. Morfiini puolestaan on hydrofiilinen opiaatti, jonka vaikutus alkaa hitaammin ja kestää pitempään verrattuna lipofiilisiin opiaatteihin. Nykytutkimukset morfiinin suhteen keskittyvätkin sen yhdistämiseen puudutteeseen ja lipofiiliseen opiaattiin, jotta saataisiin spinaalipuudutuksen kestoa pidennettyä menettämättä lipofiilisen opiaatin tuomaa nopeaa kivunlievitystä. Viiden morfiinia tutkineen kaksoissokkoutetun tutkimuksen meta-

Spinaali- vai epiduraalipuudutus? Kansalliskirjasto SAMK Finn

Heini Makkonen ja Henna Niekkamaa Vertaileva katsaus Helsingin ja Uudenmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytyksistä ja synnyttäjistä vuosina 2010 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK) Typpioksiduuli eilen tänään 24.5.2007 jouni.ahonen@hus.fi HYKS Kätilöopiston sairaala Inhalaatioanesteetit synnytyskivun hoidossa eetteri 1847 (James Simpson, Skotlanti) kloroformi 1853 (John Snow, Englanti) SEKTIOPOTILAAN KIVUNHOITO SUOMA- LAISISSA SYNNYTYSSAIRAALOISSA Anni Kanerva Satu-Sofia Talvitie Opinnäytetyö Toukokuu 2016 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen epiduraalipuudutus. (lääketiede) epiduraalitilaan tehtävä puudutus, poikkeaa spinaalipuudutuksesta. yhdyssana sanoista epiduraali ja puudutus. epiduraalipuudutus Kielitoimiston sanakirjassa 20 levobupivacaine, and ropivacaine, combined with sufentanil, for labor analgesia. Anesthesiology 106(1): Viscomi CM, Rathmell JP & Pace NL (1997). Duration of intrathecal labor analgesia: Early versus advanced labor. Anesthesia and Analgesia 84(5): Zhang W & Li C (2018). EC50 of Epidural Ropivacaine Combined with Dexmedetomidine for Labor Analgesia. The Clinical journal of pain. 20

epiduraalipuudutus - Wikisanakirj

Näin epiduraalipuudutus toimii - Koulutettu Hieroja Zack Aria

Hänelle annettiin tavanomainen epiduraalipuudutus. Jodielle päätettiin tehdä kiireellinen keisarileikkaus, koska vauvan verenpaine putosi vaarallisen alhaiseksi Sektion jälkeinen kivunhoito LL Petter Kainu Osastonlääkäri OB-anestesiologian erityispätevyys HYKS / NKL SOAT 28.8.2009 Miksi sektion jälkeiseen kivunhoitoon KIPU pitäisi panostaa? epämiellyttävää huonontaa Kymsote Perhevalmennus 2019 Sairaalassa liikkuminen Arkipäivinä klo 7-15 synnytyssaliin saapuminen äitiyspoliklinikan kautta. Äitiyspoliklinikalle 1.kerroksen kautta röntgenin ja laboratorion välistä, HUOM! LIITE III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen olennaisiin osiin Kansallisten viranomaisten on mahdollisesti jälkeenpäin päivitettävä valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet tarpeen

SOAT - synnyttäjälle Yhdistetty selkäydin-ja epiduraalipuudutus

Epiduraalipuudutus kivunlievityksenä on vähitellen myös yleistynyt. Alateitse synnyttä-neistä 50 prosenttia sai epiduraalipuudutuksen vuonna 2016 ja 10 vuotta sitten vastaava luku oli 44 prosenttia Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnyttäjän hoitopolkuun liittyviä yksiköitä Oulun yliopistollisessa sairaalassa Äitiyspoliklinikka Osasto 11A Raskaana olevien ja naistentautipotilaiden

ÄIDILLE ANNETUN FENTANYYLINENÄSUIHKEEN VAIKUTUS VAS- TASYNTYNEEN VOINTIIN JA SYNTYMÄN JÄLKEEN REKISTERÖITYYN AMPLITUDI-INTEGROITUUN ELEKTROENKEFALOGRAFIAAN Emma Paalanen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma ..IL-DOC: Katjaa ja Marikaa kohdellaan luulosairaina Spinaali ja epiduraalipuudutus FIN Syövän Epiduraali ja spinaalipuudutus PELASTAJAT 2 AO1 Lääkäri yksikkö lapsi potilas Suolistosyöpä.. Spinaalipuudutus on paljon käytetty, yksinkertainen, turvallinen ja varma puudutusmenetelmä. Sitä käytetään yleisimmin vyötärön alapuolisiin leikkauksiin. Spinaalipuudutus on paljon käytetty..

KATSAUS Lauri Kiehelä Syöpäkivun spinaalinen hoito Kipu on yleinen oire syöpää sairastavilla potilailla. Osalla potilaista kipua ei saada riittävästi lievitetyksi WHO:n porrasmallin mukaisella kipulääkityksellä, Tatuointi ja epiduraalipuudutus KYS Neuromodulaatiorekisteri Mette Nissen LL erikoistuva lääkäri Neurokirurgia / KYS Neurokeskus Kuopio 31.3.17 Sidonnaisuudet Koulutusmatkat ja kansainväliset kongressit Abbott St. Jude Medical Medtronic

Spinaali- ja epiduraalipuudutuksen käyttö antitromboottista lääkehoitoa

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 2 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia. O PA S L E H T I N E N SYNNYTYKSEEN VALMISTAUTUVILLE SISÄLTÖ LUKIJALLE...3 SYNNYTYKSEN KÄYNNISTYMINEN...4 SYNNYTYKSEN VAIHEET...5 SYNNYTYSKIPU JA KIVUN LIEVITTÄMINEN... 10 Hoidolliset kivunlievitysmenetelmät... IT-FENTANYYLI, MIKÄ ON SOPIVA MÄÄRÄ? EL PAULA STENMAN, 20.9.2018 HERTTONIEMEN SAIRAALA 22.9.2018 2 INTRATEKAALISET ADJUVANTIT Lisätään puudutteeseen tehostamaan spinaalianestesiaa ja pidentämään analgesiaa Miia Kokkonen LL, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri PSHP, Tays, EKA, Anestesiayksikkö miia.kokkonen@pshp.fi Lisäaineista potkua lasten puudutuksiin? Pitkävaikutteisetkaan puudutteet eivät riitä

Epiduraalipuudutus declension in Finnish in all forms CoolJugator

Tatuointi ja epiduraalipuudutus Omalääkäri Akuutti yle

Kivunhoitona on esimerkiksi pidempivaikutteinen spinaalipuudutus, epiduraalipuudutus kipupumpun kanssa tai lihakseen annettava lääkitys suun kautta annettavien kipulääkkeiden kanssa Spinaalipuudutus. Spinaalipuudutusta käytetään yleisesti alaraajojen toimenpiteissä sekä Epiduraalipuudutus. Epiduraalipuudutusta käytetään sekä leikkauksenaikaiseen että sen jälkeiseen.. Emättimen kiristysleikkauskolpoperineoplastia (nukutus/spinaalipuudutus) 3950 €. Kondyloomasyylien kirurginen poisto (nukutus/spinaalipuudutus) 1250-2250 €

epiduraalipuudutus - Tarinoita tieteest

Syöpäkivun erikoishoidot Nina Keinänen ja Voitto Järvimäki Syöpään liittyvät kivut voivat olla akuutteja tai kroonisia. Syöpäkasvaimen lisäksi myös syöpähoidot voivat aiheuttaa kipuja. Syöpää sairastavalla Terhi Puhto LL, erikoislääkäri OYS, OpTa, Anestesia ja tehohoito terhi.puhto@ppshp.fi Voitto Järvimäki LT, erikoislääkäri OYS, OpTa, Anestesia ja tehohoito voitto.jarvimaki@fimnet.fi Merja Vakkala LT, Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi Finnish. epiduraalipuudutus. Interpretation Translation. 1 epiduraalipuudutus. • epidural anaesthesia

Synnytyskivun hoitokeinot - Kaksplus

Dr. Who? EnVyUs Fappy. epiduraalipuudutus Epiduraalipuudutus synnytyksen aikana alkaa avattaessa kohdunkaulan 5-6 cm ensi kertaa poikineiden ja multiparous 4-5 cm: n infuusion jälkeen esikuormituksen koostuu 500-1000 ml liuoksia.. Noh tuollasen mömmömäärän päälle täräytettiin vielä spinaalipuudutus. Rupesin kesken leikkauksen mm. nauramaan niin paljon että lääkäri kysy miks nauran. Noh vastasin: Oon vaan niin saatanan..

..johtopuudutus Epiduraalipuudutus kaularangan tasolla Epiduraalipuudutus rintarangan tasolla Spinaalipuudutus Hengityksen ja verenkierron valvonta Tehohoito Tehovalvonta Verenkierron ja.. Lannepunospuudutus. Sakraalipunospuudutus. Spinaalipuudutus. Epiduraalipuudutus. Laskimopuudutus. Nivelensisäinen puudutus

Synnytykset ja keskeytykset tilastojen valossa Mika Gissler THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos HYTE Hyvinvoinnin ja terveyden tietovarannot -yksikkö THL:n lisääntymisaineistot Raskaudenkeskeyttämis- 19 19 LÄHDELUETTELO Ala-Kokko T & Kentala E (2014). Alfa-2-reseptoriagonistit tehohoidossa. Teoksessa Rosenberg P, Alahuhta S, Lindgren L, Olkkola K & Ruokanen E (toim.): Anestesiologia ja tehohoito. Kustannus Oy Duodedcim, Helsinki. Al-Kazwini H, Sandven I, Dahl V & Rosseland LA (2016). Prolonging the duration of single-shot intrathecal labour analgesia with morphine: A systematic review. Scandinavian journal of pain 13: D Angelo R (2010). All parturients receiving neuraxial morphine should be monitored with continuous pulse oximetry. International Journal of Obstetric Anesthesia 19(2): DeBalli P & Breen TW (2003). Intrathecal Opioids for Combined Spinal-Epidural Analgesia during Labour. CNS Drugs 17(12): Eriksson SL, Blomberg I & Olofsson C (2003). Single-shot intrathecal sufentanil with bupivacaine in late labour analgesic quality and obstetric outcome. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 110(2): Hein A, Gillis-Haegerstrand C & Jakobsson JG (2017). Neuraxial opioids as analgesia in labour, caesarean section and hysterectomy: A questionnaire survey in Sweden. Version 2. F1000Research 6(133). Jaakola M & Alahuhta S (2014a). Spinaalinen analgesia (epiduraali- ja spinaalipuudutus) synnytyksessä. Teoksessa Rosenberg P, Alahuhta S, Lindgren L, Olkkola K & Ruokanen E (toim.): Anestesiologia ja tehohoito. Helsinki. Jaakola M & Alahuhta S (2014b). Synnytyskipu. Teoksessa Rosenber P, Alahuhta S, Lindgren L, Olkkola K & Ruokanen E (toim.): Anestesiologia ja tehohoito. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. Kurkela K (2012). Dexmedetomidiinin synty Ideasta molekyyliksi. Finnanest (1). Nelson KE, Rauch T, Terebuh V & D'Angelo R (2002). A comparison of intrathecal fentanyl and sufentanil for labor analgesia. Anesthesiology 96(5): Ngan Kee WD, Ng FF, Khaw KS, Tang SPY & Koo AGP (2017). Dose-Response Curves for Intrathecal Bupivacaine, Levobupivacaine, and Ropivacaine Given for Labor Analgesia in Nulliparous Women. Regional anesthesia and pain medicine 42(6): Owen MD, Ozsarac O, Sahin S, Uckunkaya N, Kaplan N & Magunaci I (2000). Low-dose clonidine and neostigmine prolong the duration of intrathecal bupivacaine-fentanyl for labor analgesia. Anesthesiology 92(2): Puhto T & Vuotikka A (2017) Naistentautien Anestesiaohjeet. Ohje henkilökunnalle: Oulun yliopistollinen sairaala, Naistentautien ja obstetrinen kirurgia. Rathmell JP, Lair TR & Nauman B (2005). The Role of Intrathecal Drugs in the Treatment of Acute Pain. Anesthesia & Analgesia 101(5S) (Supplement): S43. Raudaskoski T & Gissler M (2014). Monisynnyttäjien obstetriset erityispiirteet. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 130(13): Sarvela J & Nuutila M (2009). Synnytyskipu. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 125(17): Sun S, Wang J, Bao N, Chen Y & Wang J (2017). Comparison of dexmedetomidine and fentanyl as local anesthetic adjuvants in spinal anesthesia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Drug design, development and therapy 11: Van de Velde M, Dreelinck R, Dubois J, Kumar A, Deprest J, Lewi L ym. (2007). Determination of the full dose-response relation of intrathecal bupivacaine,

10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet Epiduraalipuudutus. Epiduraalipuudutuksen laittaa anestesialääkäri. Hän laittaa synnyttäjän selän epiduraalitilaan katetrin epiduraalineulan avulla Videos tagged spinaalipuudutus. Sort: Date Spinaalipuudutus sairaalatyypeittäin, ensi- ja uudelleensynnyttäjät 2010−2011, % (yksisikiöiset synnytykset Epiduraali- tai spinaali- tai yhdistetty spinaali-epiduraalipuudutus sairaalatyypeittäin.. 5 5 Kivun paikka ja modaliteetti muuttuvat synnytyksen edetessä. Avautusmisvaiheessa kipu on viskeraalista vaikeasti paikannettavaa kipua, joka välittyy rintarangan alueella selkäytimeen Th10-L1-tason takasarven ganglioihin. Synnytyksen edetessä avautumisvaiheen lopussa ja ponnistusvaiheessa kipu on tyypiltään terävämpää, koska synnytyskanavassa oleva vauva venyttää emätintä, emättimen puoleista kohdunkaulaa ja välilihaa. Nämä afferentit kipusignaalit kulkevat nervus pudendaliksen välityksellä S2-4-tasolta sakraalisten hermojuurten kautta keskushermostoon. 1.1 Spinaalipuudutus Spinaaliset tekniikat synnytysanalgesiana ovat teholtaan huomattavasti muita tekniikoita parempia. Ne poistavat lähes täysin synnytyskipuun liittyvän stressireaktion haitat ja laskevat sikiön katekoliamiinitasoja jopa 50 %. Spinaalisia tekniikoita ovat epiduraalipuudutus ja intratekaalinen puudutus eli spinaalipuudutus. Epiduraalipuudutuksessa anestesiologi asettaa epiduraalitilaan L3-4- tai L2-3-tasolle katetrin, jonka kautta annostellaan laimea puudutteen ja opioidin sekoitus. Spinaalipuudutuksessa käytetään ohutta spinaalineulaa, jonka avulla lääkeaineet ruiskutetaan suoraan spinaalitilaan. Spinaalipuudutus on kertaluontoinen ja sen vaikutus on lyhyt verrattuna epiduraaliseen katetriin, jonka kautta lääkeainetta voidaan annostella tarvittaessa lisää. Toisaalta spinaalipuudutuksen toteuttaminen on helpompaa ja nopeampaa. Spinaalipuudutuksessa tarvitaan myös vähemmän puudutusainetta. Ensisynnyttäjillä suositaan epiduraalia, koska synnytys on yleensä pitempi tai sen kestoa on vaikeampi ennustaa kuin uudestisynnyttäjillä. Uudestisynnyttäjillä ja nopeasti etenevissä synnytyksissä spinaalipuudutus on suositeltu ratkaisu (Raudaskoski & Gissler 2014). On mahdollista saada molempien edellä mainittujen tekniikoiden edut käyttämällä yhdistettyä spinaali-epiduraalipuudutusta, jossa neula neulan läpi -tekniikalla asetetaan spinaalipuudutuksen jälkeen katetri epiduraalisesti. Toinen vaihtoehto on suorittaa yhdistetty puudutus kahden pistovälin tekniikalla, jossa pistetään ensin spinaalipuudutus L3-4-välistä, ja tämän jälkeen epiduraalikatetri asetetaan väliä ylemmäksi L2-3-tasolle. Tällä tekniikalla durapunktion riski kuitenkin suurenee, koska potilas ei spinaalipuudutuksen takia enää voi kipuaistimuksellaan ohjata toimenpiteen suorittajaa. Kahden pistovälin tekniikkaa hyödynnetään esimerkiksi lääketutkimuksissa. Jo epiduraalipuudutuksen saaneelle

Kivunhoito sydänleikkauksen jälkeen Pasi Lahtinen, Hannu Kokki ja Markku Hynynen Nykyään sydänleikkauspotilaankin toipumista pyritään nopeuttamaan ( fast tracking ), mikä edellyttää opioidien annoksen For over 6 years, this PDF search engine has made finding PDFs, eBooks and documents a breeze. Download and print, or read online. SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun KIVUNLIEVITYS Epiduraalipuudutus Spinaalipuudutus Paracervikaalipuudutus Cochrane-katsauksen (38 tutkimusta, N = 9658) mukaan epiduraalipuudutus näyttää olevan tehokas..

PUDENDAALIPUUDUTUKSEN KÄYTTÖ PONNISTUSVAIHEESSA Kivuton ponnistusvaihe? Ronja Laine Henna Nokkala Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu HARTIAPUNOSPUUDUTUKSEN TOIMIVUUS KÄDEN MIKROKIRURGIASSA TAYS:SSA Hanna Sariola Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto TAYS/Anestesia 1. Ohjaaja: anestesiologian professori Leena Lindgren Spinaalipuudutus on vastaavanlainen kun epiduraalipuudutus, mutta se pistetään spinaalitilaan viidennen selkänikaman kohdalle. Spidaalipuudutuksessa tarvitaan huomattavasti vähemmän.. 15 15 Taulukko 3. Kivun arviointitapa N,(%) vain VAS 5 (4,8) VAS ja sanallinen 65 (62,5) vain sanallinen 32 (30,8) ei arviota kivusta 2 (1,9) VAS = visual analog scale Taulukko 4. Synnyttäjien tyytyväisyys kivunlievitykseen Spinaalipuudutuksen jälkeen* N tyytyväinen 1 erittäin tyytyväinen 6 Synnytyksen jälkeen* erittäin tyytyväinen 1 tyytyväinen 11 Kätilön arvio kivunlievityksestä riittävä 9 riittämätön 2 *Tyytyväisyyttä arvioitiin asteikolla: erittäin tyytyväinen tyytyväinen tyytymätön erittäin tyytymätön.

Leikkaushaavan kestopuudutus Sulat 29.1.2015 Arja Hiller Lasten ja nuorten sairaala, HUS Mikä kestohaavapuudutus on? Leikkaushaavan infiltraatiopuudutus on yksinkertainen ja tehokas kivunhoitomenetelmä 2 OULUN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tutkinto-ohjelma TIIVISTELMÄ Knuuttila, Visa: Spinaalipuudutus synnytysanalgesiana Oulun yliopistollisen sairaalan synnytysosastolla Syventävien opintojen tutkielma: 20 sivua, 0 liitettä Oulun yliopistollisen sairaalassa (OYS) käytetään alatiesynnytyksissä synnytysanalgesiana 2,5 mg bupivakaiinin ja 2,5 µg sufentaniilin yhdistelmää intratekaalisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sekä yhdistelmällä saavutettavan kivunlievityksen tehokkuutta ja kestoa että synnytysosaston kivunraportointitapoja. Lisäksi kirjallisuuskatsauksella selvitettiin käytetyn lääkeaineyhdistelmän ajantasaisuutta. Tutkimuksessa käytiin läpi 104 spinaalipuudutuksen saaneen alatiesynnyttäjän synnytyskertomukset. Tilastoitavia parametreja olivat: kipu Visual analog scale (VAS) - arvolla ja sanallisesti sekä ennen että jälkeen puudutuksen, aika spinaalipuudutuksesta lisäkivunlievityksen pyytämiseen ja saamiseen, äidin tyytyväisyys kivunlievitykseen ja mahdolliset välittömät haittavaikutukset puudutuksesta. Seuranta-aikana 82,9 % synnytti ilman lisäkivunlievitystä, ja heillä keskimääräinen aika puudutuksesta synnytykseen oli 84,21 min (±53,605, vaihteluväli , n=85). Keskimääräinen spinaalipuudutuksen kesto lisäkivunlievitystä tarvinneilla oli 110,77 minuuttia (±34,059, vaihteluväli , n=13). Synnyttäjien VAS-arvo laski puudutuksella keskimäärin 8,7:stä 1,27:ään. Kymmenellä synnyttäjällä (9,5 %) VAS-arvo ei laskenut alle neljään, jota olisi pidetty riittävänä vasteena. Haittavaikutuksia spinaalipuudutuksesta sai 6,7 % synnyttäjistä. Synnyttäjien tyytyväisyydestä kivunlievitykseen ei tutkimuksen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä pienen vastaajamäärän takia. Kirjallisuuskatsauksen ja tutkimustulosten perusteella OYS:ssa alatiesynnyttäjillä spinaalipuudutuksessa käytetyt lääkeaineet ovat tehokkaita ja turvallisia. Selkeät ja yhtenäiset ohjeet kivunraportointikäytännöistä kätilöille voisivat jatkossa parantaa kivunlievityksen tehokkuuden ja synnyttäjien tyytyväisyyden arviointia. Avainsanat: spinaalipuudutus, alatiesynnytys, kesto, bupivakaiini, sufentaniili Keisarileikkauspotilaan kivunhoito Riitta Asantila-Jarva Keisarileikkauspotilaat ovat terveitä nuoria naisia, joiden toipuminen leikkauksesta on nopeaa. Äidit haluavat kyetä mahdollisimman pian hoitamaan Opinnäytetyö (AMK) Kätilökoulutus 2017 Kati Aalto, Tuula Tapani, Anni Tuominen SYNNYTYSKIVUN LIEVITTÄMINEN opas kivunlievitykseen aktiivisessa synnytyksessä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Kirurgin asettamat kivunhoitopuudutukset Mikko Pitkänen, Anestesiaylilääkäri Sairaala Orton-Invalidisäätiö Helsinki Dresden, 2009 Haava- ja dreenipuudutukset Olkapääleikkaukset LIA (Local Infiltration (lääketiede) alavartalon ja alaraajojen puudutus ruiskuttamalla puudutusainetta selkäytimen alaosan pintakerrokseen. Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla Emilia Hovinmaa, LK Naistentautien ja synnytysten osasto Kliininen laitos Helsinki 23.5.2019 Tutkielma emilia.hovinmaa@gmail.com Ohjaaja: Dos, erikoislääkäri Leena haudutus, puudutus, spinaalipuudutus, selkäydinpuudutus, kokovartalopuudutus, johtopuudutus, paikallispuudutus, ruudutus Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Katso sanan epiduraalipuudutus käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä Vauvamatkalla-videot Synnytyksen käynnistyminen Avautumisvaihe Synnytys Spinaali- ja epiduraalipuudutu

Eli tatuointi alaselässä estää epiduraalipuudutuksen. (http://yle.fi/akuutti/laakariarkisto/tatuointi_ja_epiduraalipuudutus.htm) Varfariinihoitoa saavalla potilaalla spinaalipuudutus voitaneen pistää turvallisesti, jos INR-arvo ei ole suurempi kuin 1,8-2, ja epiduraalipuudutus, jos INR arvo ei ole suurempi kuin 1,5 Spinaalipuudutus:puudutusaine ruiskutetaan ohuella neulalla selkäydintilaan ja näin alaruumis saadaan puutumaan. Epiduraalipuudutus:Puudutuksessa laitetaan ohut muovikatetri epiduraalitilaan.. 13 13 4. TULOKSET Tutkimusjakson aikana 108 alatiesynnyttäjää sai kivunlievitykseksi spinaalipuudutuksen. Kolmesta synnyttäjästä ei ollut riittäviä henkilötietoja reksiterissä, joten heitä ei voitu sisällyttää tutkimukseen. Yksi synnyttäjä suljettiin pois tutkimuksesta riittämättömien potilasasiakirjamerkintöjen takia. Lopulta tutkimuksessa oli mukana yhteensä 104 potilasta. Synnyttäjien demografiset tiedot on esitetty taulukossa 2. Yksi synnyttäjä sai edellä esitetyn vakio sufentaniili-bupivakaiini-annoksen sijaan vain bupivakaiinia, koska hän oli saanut epiduraalisesti sufentaniilia juuri ennen spinaalipuudutusta. Taulukko 2. Synnyttäjien demografiset tiedot Synnyttäjän ikä (vuosia) 31,61 ± 5,8 (19 44) BMI (kg/m 2 ) 29,23 ± 4,5 (19,7 40,3) Raskaudet (lukumäärä) 4,79 ± 2,9 (1 13) Synnytykset (lukumäärä) 2,99 ± 2,5 (0 11) Raskauden kesto (täydet viikot) 39,3 ± 1,7 (32 42) Kohdunsuun dilaatio puudutushetkellä (cm) 6,84 ± 1,5 (4 10) BMI = body mass index 4.1 Kivunlievityksen kesto ja teho Synnyttäjistä 22 (21,2 %) tarvitsi lisäkivunlievitystä. Yleisimmät lisäkivunlievityksen muodot olivat pudendaali- (n=6) ja paraservikaalipuudutus (n=6). Uuden spinaalipuudutuksen sai kolme synnyttäjää ja ilokaasua kaksi. Epiduraalikatetri asetettiin kahdelle synnyttäjälle; molemmissa tapauksissa synnytys kesti erityisen pitkään spinaalipuudutuksen jälkeen (242 ja 250 minuuttia). Puudutusta pyydettäessä keskimääräinen VAS oli 8,7 (±1,1, vaihteluväli 6-10, n=68), ja puudutuksen jälkeen 1,27 (±2,0, vaihteluväli 0-9, n=65). Kolmella synnyttäjällä (2,9 %) spinaalipuudutus osoittautui tehottomaksi. Heistä kahdella VAS oli spinaalipuudutuksen jälkeen edelleen 8 ja 9. Kolmannella spinaalipuudutus jäi toispuoleiseksi ja VAS laski neljään. Nämä kolme synnyttäjää jätettiin huomiomatta spinaalipuudutuksen kestoa laskettaessa. Yksikään synnyttäjä ei raportoinut kivun pahentuneen puudutuksen jälkeisen minuutin aikana. Spinaalipuudutus Epiduraalipuudutus. Hypotensio* Pahoinvointi Kutina Lihasvoima heik. Lievästi unelias Huimaus Tärinä Päänsärky Poikkeavia KTG-muutoksia Sikiön bradykardia**

 • Godkända lås ytterdörr folksam.
 • Santeri heiskanen ex vaimo.
 • Manchester united owner.
 • Fullmetal alchemist or brotherhood.
 • Kuopion lentoasema pysäköinti.
 • Jenni haukio katso pohjoista taivasta.
 • Arvo.
 • Stara toimitusjohtaja.
 • Paras traktorikaivuri.
 • Seventeen quiz.
 • Optima kansiot.
 • Maan ystävät.
 • Ranteen rasitusvamma.
 • Suvi teräsniska tulkoon joulu cd.
 • Bonbon pinja.
 • Gigantti takuu puhelin.
 • Egyptin matkat.
 • Espanjalainen hittibiisi 2018.
 • Tieto ja viestintätekniikan ammattitutkinto.
 • Ruokosokeri terveellisyys.
 • Palisander spisebord rundt.
 • Elisa verkon parannukset.
 • Fahrradladen augsburg pfersee.
 • Sony xz1 elisa.
 • Tagga på instagram i efterhand.
 • Palawan airport.
 • Icy veins havoc dh crucible.
 • Helkama cykel pris.
 • Öljypolttimen säätö.
 • Auto liettuasta suomeen.
 • Progressiivinen.
 • Can übersetzung.
 • Vanhojentanssikampaus hinta.
 • Petro poroshenko.
 • Tassusukat ohje.
 • Meksikon kartta.
 • Motogp 2017 jerez results.
 • Nokia 515 gigantti.
 • Labradoodle hinta.
 • Vuokrankorotuksen laskeminen.
 • Samsung cloud app download.